Huấn luyện an toàn trong hoạt động kinh doanh khí

CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN 

AN TOÀN MIỀN NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÍ 

(Biên soạn theo chương trình khung ban hành theo Thông tư số 53 /2018/TT-BCT)

Thời gian huấn luyện : 12 giờ 

Bằng cấp sau khi kiểm tra đạt yêu cầu: Chứng nhận, Quyết định công nhận kết quả huấn luyện theo mẫu tại TT 53/2018/TT-BCT

Đối tượng huấn luyện - Nhóm 2 bao gồm :

a) Người đứng đầu cơ sở kinh doanh khí

b) Người đứng đầu các phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng và tương đương.

c) Cấp phó người đứng đầu.

A. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Hiểu được các nội dung cơ bản về chính sách pháp luật của nhà nước về công tác an toàn trong hoạt động kinh doanh khí

- Trình bày được phương pháp xây dựng kế hoạch an toàn tại doanh nghiệp

- Phân tích được các nguy cơ gây mất an toàn trong sản xuất và các biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động.

- Giải pháp ngăn ngừa, ứng phó sự cố tai nạn tại cơ sở.

B. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN 

STT

Nội dung huấn luyện

1

Giới thiệu các quy định của pháp luật về an toàn trong hoạt động kinh doanh khí.

2

Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, tồn chứa, vận chuyển, sử dụng khí của cơ sở. Nguyên tắc an toàn cơ bản.

3

Giới thiệu hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng đối với cơ sở kinh doanh khí.

4

Tóm tắt quy định hiện hành về phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh khí.

5

Quy định về an toàn : Quy định về khoảng cách an toàn,Quy định đối với lắp đặt, vận hành bồn chứa (nếu có),Quy định đối với hệ thống đường ống,Quy định về nối đất…

6

Giải pháp ngăn ngừa, ứng phó sự cố, tai nạn; phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó với tình huống khẩn cấp.

C. GIẢNG VIÊN HUẤN LUYỆN 

Giảng Viên của chương trình huấn luyện  là các giảng viên, các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao có tâm huyết và có chứng chỉ giảng viên do cục an toàn lao động cấp.

Thông tin liên hệ

Copyright © 2022. All Right Reserved

Thiết kế website Webso.vn
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Phòng kinh doanh
Phòng kỹ thuật
Phòng thiết kế