Huấn luyện an toàn đối với cửa hàng LPG

CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN 

AN TOÀN MIỀN NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN 

ĐỐI VỚI CỬA HÀNG LPG

(Biên soạn theo chương trình khung ban hành theo Thông tư số 53 /2018/TT-BCT)

Thời gian huấn luyện: 08 giờ 

Bằng cấp sau khi kiểm tra đạt yêu cầu: Chứng nhận, Quyết định công nhận kết quả huấn luyện theo mẫu tại TT 53/2018/TT-BCT

Đối tượng huấn luyện : Cán bộ quản lý, nhân viên cửa hàng Gas

A. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Hiểu được các nội dung cơ bản về chính sách pháp luật của nhà nước về công tác an toàn trong hoạt động kinh doanh khí

- Trình bày được phương pháp xây dựng kế hoạch an toàn tại doanh nghiệp

- Phân tích được các nguy cơ gây mất an toàn trong sản xuất và các biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động.

- Giải pháp ngăn ngừa, ứng phó sự cố tai nạn tại cơ sở.

B. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN 

STT

Nội dung huấn luyện

I

Đối với nhóm 1,2 (quản  cửa hàng LPG)

1

Giới thiệu các quy định của pháp luật về an toàn, phòng chống cháy nổ liên quan đến cửa hàng LPG, hoạt động cửa hàng LPG và nhân viên cửa hàng LPG

2

Khái niệm về LPG. Các yếu tố nguy hiểm trong sử dụng LPG. Nguyên tắc an toàn cơ bản.

3

Giới thiệu các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng.

4

Quy định về an toàn cửa hàng LPG

- Yêu cầu chung;

- Yêu cầu đối an toàn về thiết kế và xây dựng;

- Yêu cầu về thiết bị điện;

- Yêu cầu về phòng cháy chữa cháy;

- Yêu cầu an toàn đối với việc xếp dỡ, tồn chứa và bày bán chai LPG tại cửa hàng

- Yêu cầu an toàn đối với việc vận chuyển chai LPG;

- Yêu cầu an toàn trong lắp đặt, bàn giao chai chứa LPG cho người sử dụng;

- Các phụ kiện chai chứa LPG; bếp gas và phụ kiện bếp gas;

- Kiểm tra chai chứa LPG khi nhập chai cho cửa hàng.

II

Đối với nhóm 3 (nhân viên cửa hàng LPG)

1

Giới thiệu các quy định của pháp luật về an toàn liên quan đến nhân viên cửa hàng LPG.

2

Khái niệm về LPG. Các yếu tố nguy hiểm trong sử dụng LPG. Nguyên tắc an toàn cơ bản

3

Quy định về an toàn đối với nhân viên cửa hàng LPG

C. GIẢNG VIÊN HUẤN LUYỆN 

Giảng Viên của chương trình huấn luyện là các giảng viên, các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao có tâm huyết và có chứng chỉ giảng viên do cục an toàn lao động cấp .

Chương trình có thể được tổ chức tại các doanh nghiệp hoặc tại trung tâm của SST, thời gian của mỗi khóa huấn luyện có thể kéo dài 2 ngày.

Thông tin liên hệ

Copyright © 2022. All Right Reserved

Thiết kế website Webso.vn
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Phòng kinh doanh
Phòng kỹ thuật
Phòng thiết kế