Công bố quan trắc môi trường lao động

Ngày 11/11/2016 Công ty TNHH Huấn luyện an toàn kỹ thuật Miền Nam nhận công văn số 11048/SYT-NVY về việc công bố đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động . Theo đó công ty chúng tôi có đầy đủ năng lực thực hiện quan trắc môi trường lao động quy định tại nghị định 44/2016/NĐ-CP.

Khách hàng có thể tra cứu thông tin công bố tại địa chỉ :

Sở Y tế thông báo danh sách các cơ sở đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động trên cổng thông tin của Sở Y tế như sau:

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ ĐƯỢC SỞ Y TẾ TP. HCM TIẾP NHẬN CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Cục Quản lý Môi trường Y tế – Bộ Y tế công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động tại cổng thông tin như sau :

Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 ban hành kèm theo công văn số 1126/MT-LĐ ngày 01/10/2018

Copyright © 2022. All Right Reserved

Thiết kế website Webso.vn
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Phòng kinh doanh
Phòng kỹ thuật
Phòng thiết kế