Công Ty TNHH Huấn Luyện An Toàn Kỹ Thuật Miền Nam (SST)  là đơn vị được Cục An Toàn Lao Động, Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội chỉ định thực hiện việc huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quyết định số 17/2015/GCN về việc đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện. Được Cấp chứng chỉ cho Nhóm 2 và Nhóm 3 cấp đổi chứng nhận Nhóm 1 và huấn luyện Nhóm 4 theo thông tư số 27/2013/TT – BLĐTBXH, ngày 18 tháng 10 năm 2013.

             Do nhu cầu phát triển quy mô và chất lượng đào tạo chúng tôi cần tuyển dụng những vị trí sau :

- See more at: http://antoanmiennam.com/tuyen-dung/#sthash.nmvcxyic.dpuf

Công Ty TNHH Huấn Luyện An Toàn Kỹ Thuật Miền Nam (SST)  là đơn vị được Cục An Toàn Lao Động, Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội chỉ định thực hiện việc huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quyết định số 17/2015/GCN về việc đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện. Được Cấp chứng chỉ cho Nhóm 2 và Nhóm 3 cấp đổi chứng nhận Nhóm 1 và huấn luyện Nhóm 4 theo thông tư số 27/2013/TT – BLĐTBXH, ngày 18 tháng 10 năm 2013.

             Do nhu cầu phát triển quy mô và chất lượng đào tạo chúng tôi cần tuyển dụng những vị trí sau :

- See more at: http://antoanmiennam.com/tuyen-dung/#sthash.nmvcxyic.dpuf

Công Ty TNHH Huấn Luyện An Toàn Kỹ Thuật Miền Nam (SST)  là đơn vị được Cục An Toàn Lao Động, Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội chỉ định thực hiện việc huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quyết định số 17/2015/GCN về việc đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện. Được Cấp chứng chỉ cho Nhóm 2 và Nhóm 3 cấp đổi chứng nhận Nhóm 1 và huấn luyện Nhóm 4 theo thông tư số 27/2013/TT – BLĐTBXH, ngày 18 tháng 10 năm 2013.

             Do nhu cầu phát triển quy mô và chất lượng đào tạo chúng tôi cần tuyển dụng những vị trí sau :

- See more at: http://antoanmiennam.com/tuyen-dung/#sthash.nmvcxyic.dpuf

Công Ty TNHH Huấn Luyện An Toàn Kỹ Thuật Miền Nam (SST)  là đơn vị được Cục An Toàn Lao Động, Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội chỉ định thực hiện việc huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quyết định số 17/2015/GCN về việc đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện. Được Cấp chứng chỉ cho Nhóm 2 và Nhóm 3 cấp đổi chứng nhận Nhóm 1 và huấn luyện Nhóm 4 theo thông tư số 27/2013/TT – BLĐTBXH, ngày 18 tháng 10 năm 2013.

             Do nhu cầu phát triển quy mô và chất lượng đào tạo chúng tôi cần tuyển dụng những vị trí sau :

- See more at: http://antoanmiennam.com/tuyen-dung/#sthash.nmvcxyic.dpuf

Công Ty TNHH Huấn Luyện An Toàn Kỹ Thuật Miền Nam (SST)  là đơn vị được Cục An Toàn Lao Động, Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội chỉ định thực hiện việc huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quyết định số 17/2015/GCN về việc đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện. Được Cấp chứng chỉ cho Nhóm 2 và Nhóm 3 cấp đổi chứng nhận Nhóm 1 và huấn luyện Nhóm 4 theo thông tư số 27/2013/TT – BLĐTBXH, ngày 18 tháng 10 năm 2013.

             Do nhu cầu phát triển quy mô và chất lượng đào tạo chúng tôi cần tuyển dụng những vị trí sau :

- See more at: http://antoanmiennam.com/tuyen-dung/#sthash.nmvcxyic.dpuf

Công Ty TNHH Huấn Luyện An Toàn Kỹ Thuật Miền Nam (SST)  là đơn vị được Cục An Toàn Lao Động, Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội chỉ định thực hiện việc huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quyết định số 17/2015/GCN về việc đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện. Được Cấp chứng chỉ cho Nhóm 2 và Nhóm 3 cấp đổi chứng nhận Nhóm 1 và huấn luyện Nhóm 4 theo thông tư số 27/2013/TT – BLĐTBXH, ngày 18 tháng 10 năm 2013.

             Do nhu cầu phát triển quy mô và chất lượng đào tạo chúng tôi cần tuyển dụng những vị trí sau :

- See more at: http://antoanmiennam.com/tuyen-dung/#sthash.nmvcxyic.dpuf

Công Ty TNHH Huấn Luyện An Toàn Kỹ Thuật Miền Nam (SST)  là đơn vị được Cục An Toàn Lao Động, Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội chỉ định thực hiện việc huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quyết định số 17/2015/GCN về việc đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện. Được Cấp chứng chỉ cho Nhóm 2 và Nhóm 3 cấp đổi chứng nhận Nhóm 1 và huấn luyện Nhóm 4 theo thông tư số 27/2013/TT – BLĐTBXH, ngày 18 tháng 10 năm 2013.

             Do nhu cầu phát triển quy mô và chất lượng đào tạo chúng tôi cần tuyển dụng những vị trí sau :

- See more at: http://antoanmiennam.com/tuyen-dung/#sthash.nmvcxyic.dpuf

Công Ty TNHH Huấn Luyện An Toàn Kỹ Thuật Miền Nam (SST)  là đơn vị được Cục An Toàn Lao Động, Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội chỉ định thực hiện việc huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quyết định số 17/2015/GCN về việc đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện. Được Cấp chứng chỉ cho Nhóm 2 và Nhóm 3 cấp đổi chứng nhận Nhóm 1 và huấn luyện Nhóm 4 theo thông tư số 27/2013/TT – BLĐTBXH, ngày 18 tháng 10 năm 2013.

             Do nhu cầu phát triển quy mô và chất lượng đào tạo chúng tôi cần tuyển dụng những vị trí sau :

- See more at: http://antoanmiennam.com/tuyen-dung/#sthash.nmvcxyic.dpuf

       Công Ty TNHH Huấn Luyện An Toàn Kỹ Thuật Miền Nam (SST)  là đơn vị được Cục An Toàn Lao Động, Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội chỉ định thực hiện việc huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quyết định số 17/2015/GCN về việc đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện. Được Cấp chứng chỉ cho Nhóm 2 và Nhóm 3 cấp đổi chứng nhận Nhóm 1 và huấn luyện Nhóm 4 theo thông tư số 27/2013/TT – BLĐTBXH, ngày 18 tháng 10 năm 2013.

             Do nhu cầu phát triển quy mô và chất lượng đào tạo chúng tôi cần tuyển dụng những vị trí sau :

- See more at: http://antoanmiennam.com/tuyen-dung/#sthash.nmvcxyic.dpuf

       Công Ty TNHH Huấn Luyện An Toàn Kỹ Thuật Miền Nam (SST)  là đơn vị được Cục An Toàn Lao Động, Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội chỉ định thực hiện việc huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quyết định số 17/2015/GCN về việc đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện. Được Cấp chứng chỉ cho Nhóm 2 và Nhóm 3 cấp đổi chứng nhận Nhóm 1 và huấn luyện Nhóm 4 theo thông tư số 27/2013/TT – BLĐTBXH, ngày 18 tháng 10 năm 2013.

             Do nhu cầu phát triển quy mô và chất lượng đào tạo chúng tôi cần tuyển dụng những vị trí sau :

- See more at: http://antoanmiennam.com/tuyen-dung/#sthash.nmvcxyic.dpuf

Công Ty TNHH Huấn Luyện An Toàn Kỹ Thuật Miền Nam (SST)  là đơn vị được Cục An Toàn Lao Động, Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội chỉ định thực hiện việc huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quyết định số 17/2015/GCN về việc đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện. Được Cấp chứng chỉ cho Nhóm 2 và Nhóm 3 cấp đổi chứng nhận Nhóm 1 và huấn luyện Nhóm 4 theo thông tư số 27/2013/TT – BLĐTBXH, ngày 18 tháng 10 năm 2013.

Do nhu cầu phát triển quy mô và chất lượng đào tạo chúng tôi cần tuyển dụng giảng viên giảng dạy an toàn lao động như sau :

Số lượng: 

- 05 giảng viên

Vị trí làm việc: 

- Giảng viên huấn luyện an toàn lao động.

Điều kiện:

- Tốt nghiệp đại học ngành cơ khí, điện, điện lạnh, hóa chất hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Có giẫy chứng nhận giảng viên an toàn lao động.

- Thành thạo tiếng anh, vi tính văn phòng.

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực an toàn lao động ít nhất 07 năm.

- Khả năng truyền tải, thuyết trình, giao tiếp tốt.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng hoặc TCCN.

Mô tả công việc:

- Thực hiện công tác giảng dạy, ra đề, duyệt đề, chấm thi theo đúng quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP và các quy định của công ty.

- Thực hiện công tác soạn thảo chương trình, giáo trình huấn luyện.

- Thực hiện đúng theo các qui định hiện hành của công ty về công tác huấn luyện.

Quyền lợi:

- Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

- Điều kiện làm việc ổn định. 

- Được trả lương, phụ cấp thỏa đáng

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng tàu và các tỉnh Phía Nam.

Hồ sơ gồm :

- Đơn xin việc,

- Bản sao SYLL, CMND,

- Bản sao Các bằng cấp liên quan.

Vui lòng nộp hồ sơ qua email : huanluyenantoanmiennam@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Mr Huyền - 0912427039

Hạn nộp hồ sơ : 30/08/2017

LIÊN HỆ :

Công Ty TNHH Hun Luyn An Toàn K Thut Min Nam

Địa Chỉ: Số 65, đường B2,  phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú

Ðiện Thoại: 0912427039   Fax: (028)62.690.248

Website : http://antoanmiennam.com/

Email: huanluyenantoanmiennam@gmail.com

 

 

Công Ty TNHH Huấn Luyện An Toàn Kỹ Thuật Miền Nam (SST)  là đơn vị được Cục An Toàn Lao Động, Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội chỉ định thực hiện việc huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quyết định số 17/2015/GCN về việc đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện. Được Cấp chứng chỉ cho Nhóm 2 và Nhóm 3 cấp đổi chứng nhận Nhóm 1 và huấn luyện Nhóm 4 theo thông tư số 27/2013/TT – BLĐTBXH, ngày 18 tháng 10 năm 2013.

             Do nhu cầu phát triển quy mô và chất lượng đào tạo chúng tôi cần tuyển dụng những vị trí sau :

- See more at: http://antoanmiennam.com/tuyen-dung/#sthash.nmvcxyic.dpuf

 


Tuyển Giảng viên huấn luyện an toàn lao động Tuyển Giảng viên huấn luyện an toàn lao động

Tuyển Giảng viên huấn luyện an toàn lao động.

10/ 10 - 3340 phiếu bầu

quay lại      In      Số lần xem: 6254
Tin tức liên quan
  • TUYỂN DỤNG - KIỂM ĐỊNH VIÊN 2021
  • TUYỂN DỤNG - NHÂN VIÊN KINH DOANH NĂM 2021
  • Tuyển nhân viên kinh doanh
Công Ty TNHH Huấn Luyện An Toàn  Miền Nam
 
Địa Chỉ: Số 65, đường B2, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú
Ðiện Thoại: (028)66851638
HOTLINE : 0908.067.408. HOẶC 0912.427.039
Email: huanluyenantoanmiennam@gmail.com   Hoặc Huyen.nv@antoanmienam.com
Online Trực tuyến :  1
Online Hôm nay:  158
Online Hôm qua:  508
Online Tất cả:  721270
Thiết kế website www.webso.vn
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Tiếp tục mua hàng
Xem giỏ hàng